Colocation

Colo ODS

Không gian RACK 1U
Không giới hạn Bandwidth
Port mạng 100Mbps
Băng thông quốc tế 4Mbps

Colo VDC

Không gian RACK 1U
Không giới hạn Bandwidth
Port mạng 100Mbps
Băng thông quốc tế 10Mbps

Colo Viettel IDC

Không gian RACK 1U
Không giới hạn Bandwidth
Port mạng 100Mbps
Băng thông quốc tế 10Mbps